21 Ekim 2018 Pazar

Türk Büyükleri Hakkında Kısa Bilgiler Resimli

ALP ARSLAN (1029 ila 1032-1072)

Selçukluların ikinci hükümdarıdır. Malazgirt Savaşı’nda Bizanslılar’ı yenip Türklerin Anadolu’da yerleşmesini sağlayarak Türk tarihinde yeni bir sayfa açmıştır.Horasan Valisi Çağrı Bey’in oğludur.
Alp Arslan tahta çıktığında Selçuklu Devletinin toprakları İran,Horasan ve Afganistan ile sınırlıydı.Yalnızca dokuz yıl süren kısa saltanatında ülkesinin sınırlarını genişleten Alp Arslan’ın hükümdarlığı Selçuklular’ın güçlenme ve yayılma dönemidir. Ölümü,Alp Arslan’ın kuşatmasına uzun süre direnen Balzam Kalesi komutanın teslim olduktan sonra huzura çıkarıldığında ,çizmesine sakladığı bir bıçakla sultanı ağır yaralaması sonucu ölmüştür.NENE HATUN (1857- Erzurum 1955)

Türk kadın kahramanı 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Erzurumlular ,Rusların eline geçen Aziziye tabyalarını geri almak için sopalar,taşlar ,kazma ve küreklerle Ruslara saldırdılar.Nene Hatun o zaman 20 yaşında yeni evlenmiş bir kadındı.Küçük kızını ve oğlunu evde bırakarak bu savaşa katıldı,tabyanın geri alınmasında canla başla çalıştı. Nene Hatun 1955 teki Anneler gününde((Anneler annesi))seçildi.BARBAROS HAYRETTİN PAŞA (1473- 1546) 

Dünya tarihinin en büyük denizcisi ,en fazla zafer kazanan ve ganimet elde eden kumandanlarından biridir.
1533’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından Kaptan-ı Derya’lığa atanmış,1538’de İspanya ,Papalık,Venedik ve Portekizliler arasında yapılan ittifakla Andrea Doria komutasındaki 246 gemiden oluşan büyük bir donanmaya karşı 122 gemiyle Savaşa girip büyük bir zafer kazanmiş,Preveze Deniz Savaşı olarak bilinen bu Savaş ve zaferden sonra bütün Akdeniz Osmanlı egemenliğine girmiştir. Beş dil bilen Barbaros Hayrettin Paşa Seyyid Muradi’ye yazdırdığı anılarından oluşan ‘’Gazavatı Hayreddin Paşa adlı bir eser bırakmıştır.Türbesi Beşiktaş’ta deniz kenarındadır.DEDE KORKUT

Dede korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar .Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar .Keramet sahibi olduğuna inanırlar .Oğuznamede ‘de Dede Korkut’un 295 yıl yaşadiğı ve Hz. Muhammed’e elçi olarak gönderildiği anlatılmaktadır.Oguz Han’a vezirlik yapmış olduğu da düşünülmektedir .Destanlardan çıkarabildiği kadarıyla ise Dede Korkut’un kişiliği iki şekildedir ;1-Kutsal Kişiliği,2-Bilge kişiliği.Dede Korkut sıradan insanlardan,devlet adamlarına kadar herkesin saydığı ve danıştığı bilgedir,öğüt vericidir.Bilgeliği eğitici, öğretici ve tenkit edicidir.EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682)

Asıl adı Derviş Mehmet Zilli olan Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul Unkapanı’nda doğdu.Babası Derviş Mehmed Zilli sarayda kuyumcubaşıydı.İlköğremini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu.babasından tezhip,hat ve nakış öğrendi.Musiki ile ilgilendi. 1645’te Kırım’a BahadırGiray’ın yanına gitti.Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıktı,savaşlara,mektup götürüp getirme göreviyle ,ulak olarak katıldı. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si çok ün kazanmasına rağmen ,ilmi bakımdan,geniş bir inceleme ve çalişma konusu yapılmamıştır.1682’de Mısır’dan dönerken yolda ya da İstanbul’da öldügü sanılmaktadır.FARABİ (870-950)

İslam felsefesinin temelini atan ilk düşünürlerdendir.Getirdiği yeni yorumlarla Aristo’nun felsefesini İslam düşüncesiyle uzlaştırmaya çalışmıştır.
Türkistan’da Maveraünnehir bölgesinin Farab kentinde doğan Farabi’nin asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Turhan bin Uzluğ’dur Babası Türk soyundan gelen İranlı bir kale komutanıydı.
İlköğrenimini memleketinde tamamlayan Farabi yükseköğremini Bağdat’ta gördü.Önceleri İslam hukuku (fıkıh) ile ilgilendiyse de daha sonra bütünüyle felsefeye yöneldi.Farabi ana dili Türkçe’den başka Arapça ,Farsça,Süryanice ve Yunanca’da bilmekteydi.100’ü aşkın kitap yazan düşünür felsefenin yanı sıra tıp ve müzikle de ilgilendi.Yapıtlarını Arapça yazmış olan Farabi’nin din,metafizik,evrenbilim, mantık, doğa bilimleri,ahlak,astronomi,kimya alanlarını kapsayan yapıtları bir çok dile çevrilmiştir.FATİH SULTAN MEHMET (1432-1481 )

Fatih Sultan Mehmet 29 Mart 1432 de Edirne de doğdu .Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun dur Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed,İstanbul u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparotorluğunu ortadan kaldırarak Orta Çağ ı kapatıp,Yeniçağı ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed,Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe de vefat etti ve Fatih Cami nin yanındaki Fatih Türbesine defnedildi.FUZULİ

Türk Divan şairi Temelini bireysel duygu ve sevgide bulan bir şiir anlayışını geliştirmiştir .Gerçek adı Mehmed b.Süleyman’dır Kerbela’da doğdu,doğum yılı kesinlikle bilinmiyorsa da, kimi kaynaklara göre 1480 dolaylarındadır.1556’da Kerbela’da öldü.
Şiirlerinde görülen kavramlardan simya,gökbilim konularıyla ilgilendiği ,İslam ülkelerinde pek yaygın olan ve gelecekteki olayları bildirmeyi amaçlayan ‘’gizli bilimler’’’le ilişkili bulunduğu anlaşılmaktadır.Fuzuli ,kendinden sonra gelen Türk Divan şairleri arasında Baki Ruhi,Naila, Nedim ve Şeyh Galib gibi sevgiyi şiirlerinin odaşı durumuna getiren şairleri etkilemiştir.
İBN-İ SİNA (980-1037

Buhara yakınlarındaki Afşanada doğan ibn-i Sina yalnız doğuda değil ,ortaçağ Avrupa’sında en büyük tıp bilgini sayılan İranlı Müslüman bir bilgin ve düşünürdür .Yunan Filozofu Aristo’nun en büyük yorumcularından biridir.Babası Abdullah Bin Sina’dan dönemin tanınmış bilginlerinden özel dersler aldı.21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.57 yaşında Hamedan’da öldü.
İbn-i Sina’nın en büyük yabıtlarından biri Kitabu’ş-Şifadır.(Sağlık Kitabı).İnsanlık tarihinde tek bir kişi tarafından yazılan en kapsamlı yapıt olan Kitabu’ş-Şifa’mantık,fizik,geometri,astronomi,matematik,müz ik,ve metafizik konularında dönemin tüm bilgilerini bir araya getiren bir ansiklopedidir.İbn-i Sina’nın belki de en ünlü yapıtı olan el-Kanun fi’t Tıp (‘’Hekimlik Yasası’’),bir tıp ansiklopedisidir.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1495-1566)

Osmanlı Devleti’nin 10.padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman babası Yavuz Sultan Selim henüz şehzade ve Trabzon sancakbeyi iken burada doğdu. 1512’de babasının tahta çıkması üzerine İstanbul’a geldi 1513’te Manisa sancakbeyliğine atandı.Babasının ölümü üzerine 1520’de Manisa’dan İstanbul’a gelerek tahta çıktı.Osmanlı tarihinde en uzun süreyle tahtta kalmış padişah olan Kanuni Sultan Süleyman saltanat sürdüğü 46 yıl boyunca 13 kez sefere çıkmıştır.Onun döneminde Osmanlı Devleti gücünün doruğuna ulaşmış ,dünyanın en büyük imparatorluklarından biri durumuna gelmiştir.Bu askeri ve siyasal başarıların yanı sıra kendisine ‘’kanuni’sifatını kazandıran hukuk düzenlemeleriyle devletin yapısına yön veren ilkeleri yazılı hale getirmiştir .Batılıların ‘’muhteşem Süleyman ‘’olarak andıkları Kanuni edebiyatla da uğraşmış,’’Muhibbi’’mahlasıyla yazdığı şiirleriyle bir divan oluşturmuştur.


KARACAOĞLAN 

17.yüzyılda yaşadiğı sanilan bir aşıktır.Yaşamı ve kimliği ile ilgili bilgiler yetersiz ve çelişkilidir;ama bilinen bir karacaoğlan kimliği vardır.Bu kimliğe göre Karacaoğlan Adana,İçel,Kahramanmaraş Gaziantep,Halep yöreleri ile İç Anadolu’nun bazı yerlerini gezip dolaşan göçebe bir Türkmen obasının üyesidir.Şiirlerin bütünü göz önünde bulundurulunca Karacaoğlan yalnız saz çalıp türküler söyleyen bir aşık olarak değil halkın binlerce yıllık bilgi,görenek ve davranış birikimini ustaca yansıtan bir halk bilgisi olarak karşımıza çıkar.


MEHMET AKİF ERSOY (1873-19369)

1873’de İstanbul’da doğdu,27 Aralık 1936’da aynı kentte öldü.1889’girdiği Mülkiye Baytar Mektebi’ni 1893’te birincilikle bitirdi .1906’da Halkalı Ziraat Mektebi ve 1907’de Çiftcilik Makinist Mektebi’nde hocalık etti.Mehmet Akif’in 1911’de 38 yaşında ikenyayımladığı ilk kitabı Safahat bağımsız bir edebi kişiliğin ürünüdür.Milletvekili iken sözlerini yazmış bu şiire karşılık verilen para ödülünü de almamıştır.
MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ(1207-1273)

Tasavvuf düşüncesinin Anadolu’daki öncülerinden olan Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Babası Bahaeddin Veled ile Bağdat üzerinden Anadolu’ya geldi.Bir süre Karamanda oturan Bahaeddin Veled 1228’de Konya’ya geçerek burada müderrisliğe başladı .
1218-1228 arasında 10 yıllık yolculuğunda hep babasının yanında bulunan Mevlana din ve tasavvuf alanındaki temel bilgileri ondan öğrendi.Bahaeddin Veled 1231’ölünce müderrislik Mevlana’ya verildi. 1244’te Konya’ya gelen İranlı mutasavvıf Şemsi-i Tebrizi ile tanışması Mevlana’yı bütünüyle tasavuvufa yöneltti.Şemsi-i Tebrizi’nin 1247’de ortadan kaybolmasından sonra müderrisliği bırakan,içina kapanan Mevlana şiir yazmaya koyuldu .İlk büyük yapıtı oalan altı ciltlik Divan-ı Kebir’i yazdı. Yaklaşık 26 bin beyitten oluşan ,alegori ve fıkralarında yer aldığı Mesnevi Anadolu’da gelişen tasavvuf düşüncesinin en görkemli yapıtlarından biridir.Mesnevi’yi bitirdikten sonra Konya’da ölen Mevlana’nın sohbetleri yakın dostları tarafından Fih ma fih (Ne varsa içindedir),Meclisi-Şeba (yedi Öğüt)ve rubaileri de sonradan bir araya getirilmiştir.MİMAR SİNAN (1489- 1588)

Elli yıla yakın bir süre Osmanlı İmparotorlugu nun mimarbaşılığını yapmış olan Sinan ın asıl önemi,yapılarında gerçekleştirdiği deneyler ve getirdiği yeniliklerle Osmanlı –Türk mimarlığını ‘’klasik’’olarak adlandırılan doruğuna ulaştırmasındadır .478 yapısından 337’si İstanbul ve çevresinde olan Sinan ,Osmanlı mimarlığında altın bir çağa imza atan üstün yetenekli bir sanatcıdır .Mimar Sinan’ın en büyük eserleri Çıraklık yapıtı Şehzade Camii,kalfalık yapıtı, Süleymaniye cami ve Ustalık yapıtı Selimiye Camii’dir.OĞUZHAN M.Ö.209.174

Büyük Türk Hun imparatoru Hük.M.Ö.209.174.Otuz beş yıl Hun tahtında kaldı.Bu süre içinde sınırlarını genişleterek Hun devletini bir imparotorluk haline getirdi.Bütün Altay kavimlerini (Türk,Mogol-Tuzguz) bir araya topladı.Hindistan ı Hazar denizine kadar Asya yı ele geçirdi.Öldüğü zaman Hun İmparotorluğu,Büyük Okyanus tan Hazar denizine, Tibet ve Keşmir den Kuzey Sibirya ya kadar uzanıyordu.Türk destanlarında Çin ve Hindistan fetihlerinde anlatılan Oğuz Han ın Mete olduğu sanılıyor.OSMAN GAZİ (1258-1326)

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi ,Ertuğrul Gazi’nin oğludur .Gazi olarak anılmasının nedeni babası gibi onun da temel görevi Bizans’a karşı gaza (savaş) olan bir uçbeyi konumunda bulunmasıdır.Babasının 1281’de ölmesinden sonra yöredeki Türkmen aşiretlerinin başkanlığına seçildi.Anadolu Selçuklu Sultanı III.Alaeddin Keykubad 1299’da İlhanlılar’a karşı başlattığı ayaklanmada başarısızlığa uğrayıp kaçmak zorunda kalınca Anadolu Selçukluları bir süre hükümdarsız kaldı.Bunun üzerine Osman Gazi bağımsızlığını ilan etti.1324’te oğlu Orhan’ı resmen bey ilan etti.1326 Yenişehirde öldü.Cenazesi önce Söğüt’te babası Ertuğrul Gazi’nin yanına gömüldü.Sonra Bursa’da yaptırılan Gümüşlü Kümbet’e taşındı.PİRİ REİS (1465-1554)

Piri Reis,Ahmet Muhiddin Piri, Ahmet ibn-i el-Haç Mehmet El Karamani (d.1465-70,Gelibolu-ö 1554,Kahire) Osmanlı denizcisi .Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.
Piri Reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sra ,Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır.YAVUZ SULTAN SELİM (1467-1520)

Dokuzuncu Osmanlı padişahı olan Yavuz Sultan Selim,babası II.Bayezid dir.
Kısa süren hükümdarlığı seferlerle dolu geçen Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti nin doğu ve güney sınırlarını Anadolu nun ötesine taşımiştır.Mısır ı ele geçirmesi de Osmanlılar a Kızıldeniz yoluyla Hint Okyanusu na açılma olanağı sağlamış ve Baharat Yolunu denetim altına almıştır .
Kahire de yaşayan Abası Halifesi III.Mütevekkili İstanbul'a götürerek,
halifeliği ve kutsal emanetleri devralmıştır.
Yavuz Sultan Selim in Selim mahyasıyla yazdıği Farsca Şiirleri bir Divanda toplamıştır.YILDIRIM BEYAZİD (1360-1403)

Dördüncü Osmanlı padişahıdır .I.Murad’ın oğlu olan Beyazid Bursa’da doğdu.Genç yaşta babasıyla seferlere katılmaya başladı. Savaş sırasındaki atılgan davranışlarından dolayı ‘’Yıldırım’’unvanıyla anılmaya başlandı.
I.Murad Kosova Savaşı sırasında öldürülünce tahta çıktı.
Bayezid 1390’da Anadolu’ya geçerek birçok beyliğin egemenliğini sona erdirdi .
Yıldırım Beyezid Anadolu’da ve Rumeli’de giriştiği fetihlerle Osmanlı Devleti’ni bir imparotorluk durumuna getirme yolunda büyük adımlar attı.28 Temmuz 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusu darmadağın oldu.Beyazid esir düştü.Yedi aylık tutsaklık sonucu hastalanarak öldü.


YUNUS EMRE (1238-1320)

Anadolu’da tasavvuf edebiyatının ilk büyük şairi ve Türkçe şiirinin öncüsüdür. Yunus Emre’nin gerçek yaşamına ilişkin bilgiler sınırlıdır.Babasının adı İsmail!’dir Medrese eğitimi görerek İslam bilimlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça öğrendiği ,tasavvuf tarihi üzerinde çalıştığı sanılır.Yunus Emre,Sinan Ata’nın halifelerinden Toptuk Emre’nin tekkesinde hizmet etmiş.Onun düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaşmış,sonunda kendisi de şeyh olmuştur.
Yunus Emre’nin iki yapıtı vardır: Risaletü’n- Nushiye aruz ölçüsüyle yazılmış bir mesnevidir .Divan,günümüze kadar tazeliğini ve çekiciliğini koruyan şiir,ilahi,nutuk ve nefeslerini içerir. Ermiş bir kişi olarak kabul edilen Yunus Emre’nin Anadolu’nun bir çok yerinde mezarına rastlanır.Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi, (1093 Sayram - ö. 1166 Türkistan (Yesi), Kazakistan), Türk mutasavvıf ve şair.İlk Türk Mutasavvıfıdır. Yeseviliğin esaslarını belirlemiş bu esalar Alevi inancının belirli bir sistematiğe girmesinde temel oluturmuştur.Alevi inancının yol önderlerindendir.Nakşibendi ve Bektaşi tarikatını da çeşitli şekillerde etkilemiştir.


Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi

Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi (30 Eylül 1207de doğmuştur. 17 Aralık 1273te ölmüştür.), İslam ve tasavvuf dünyasında tanınmış bir Fars şair, düşünce adamı ve Mevlevi yolunun öncüsüdür.Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli (1209 - 1271), Horasan Nişabur doğumlu, Anadolu Aleviliğinin oluşumunda büyük çabalar harcayan, daha sonraki yıllarda “Horasan Erenleri” diye anılanlar arasında Hacı Bektaş Veli önemli bir yer tutar.Nakşibend

Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend, Nakşibendi tarikatının isim babasıdır. 1318 yılında dünyaya geldi. Asıl adı Seyyid Muhammed Bahauddin'dir.Seyyid'dir. Ölüm ve doğum yeri Kasr-ı Arifan köyüdür. 1389 yılında vefat etti.
Cengiz Han

Hükümdar Cengiz Han, Moğol Börçigin ailesinden siyasetçi, asker ve han. Moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu kurmuştur. Bu imparatorluk Dünya tarihinin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğudur.
Doğum: 1162, Dülün-Boldak
Ölüm: 18 Ağustos 1227, Batı Xia Hanedanı
Eşi: Börte (e. ?–1227), Isukhan Khatun, Abika Khatun, Gunju Khatun,Gurbasu Khatun, Khulan khatun, Yesugen, Yesui, Heda'an
Ebeveynleri: Yesügey, Höelin
Çocukları: Ögeday, Cuci, Tolui, Çağatay Han, Alakhai Bekhi,Checheikhen, Alaltun, Khochen Beki, Gelejian, Tümelün
Mustafa Kemal Atatürk
1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı.
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.
Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.
1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.
Atatürk’ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır.Deniz Gezmiş

Deniz Gezmiş, Türk sosyalist devrimci, öğrenci lideri ve siyasi aktivist. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucu üyelerinden biridir. 
Doğum: 28 Şubat 1947, Ayaş
Ölüm: 6 Mayıs 1972, Ankara
Defin tarihi ve yeri: Karşıyaka Mezarlığı, Ankara
Eğitim: İstanbul Üniversitesi


Aziz Sancar

Moleküler Biyolog
Aziz Sancar, Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı. 1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik 
Doğum: 8 Eylül 1946 (70 yaşında), Savur
Eşi: Gwen Sancar
Ödüller: Nobel Kimya Ödülü
Eğitim: University of Texas at Dallas (1977), İstanbul Üniversitesi(1969), Johns Hopkins Üniversitesi


türk büyükleri hakkında bilgi türk büyükleri isimleri dünyaca tanınan türk büyükleri ve alanları orta asya türk büyükleri türk büyükleri vikipedi dünyaca tanınan türk büyükleri kimlerdir hangi alanlarda tanınmışlardır türk büyükleri resimli türk büyükleri panosu orta asya türk büyükleri dünyaca tanınan türk büyükleri ve alanları türk büyükleri resimli türk büyükleri posterleri dünyaca tanınan türk büyükleri kimlerdir hangi alanlarda tanınmışlardır türk büyükleri slayt türk büyükleri kitap son türk büyüğü Sayfada Gezinme

19 MART 2019

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder