30 Mayıs 2018 Çarşamba

Değişik Şekilli Harfler, Karakterler, Simgeler, Alfabe

Değişik Şekilli Harfler, Karakterler, Simgeler, Alfabe


Mobil Akıllı telefonlarda ve Bilgisayarda kullanabileceğiniz bütün yazı karakterleri, semboller, şekiller. Şekilleri kopyala yapıştır yaparak istediğiniz her yere koyabilirsiniz 
şekilli harfler alfabe şekilli harf yazma şekilli harfler 2018 şekilli harfler yazma programı a dan z ye şekilli harfler şekilli sayılar şekilli semboller şekilli harfler kodları


Dini Semboller:   


Kalp Sembolleri: Müzik Nota Seombolleri 
♪ ♫
Farklı Dillerde Alfabe:                 
Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ N ẵ Ä ª ä Å Ä À Á Â å ã â Æ à æ Ą ą ά α â á à
 â Ã ã Ά Æ æ Ъ Ђ В β ß ฿ ļ З в Ç ¢ ç ς Œ œ τ © Ď đ ď   Ę ę ë ê Ê È É € Ë é è € ξ ∑ Σ Ế Ề ̓ 4 Ễ é è є Є e Э з э ₣ ƒ Ġ Ĝ  ģ Ģ  Ή ŀ ļ Ħ ĥ Ĥ ħ ђ н Ï Į į Ί ¡ ï î Í í Ì ì Î î ī  ĭ ΐ Ĭ Ĵ ĵ Ќ К Ķ ķ ĸ к £ Ŀ Ł Ļ Ľ Ĺ ĺ ļ
Ľ ľ ŀ ł ₤ ℓ м М И и й ñ Ñ Й Ŋ ŋ ή η ň Ň Φ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ & a ờ σ Ơ ơ о   ρ Я ® Ŗ Ř я ѓ ŗ § š Š §   Ś ś Ŝ ŝ Ŧ ŧ
Ť Ţ ţ ť т τ Џ Ų ų ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Ư ự ữ ử ừ ư ц Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ώ Ш j 5 Ŵ
ŵ ω ш щ Х × ¥ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ У Ч ч Ў ¥ ÿ Ύ  Ÿ ¥ Ύ ÿ  Ź Ż ż Ž Ź ź ž ¹²³ ™ «» • ˚ ° º ± ‡ ¿ " ¥ " » † « " » ¥ «» Ψ « ∙ Ψ ∙ » « ∙ Ж ∙
Ж ¯ ˜ ∙ ¨ ‚ … Λ ∆ ∂ Ω № ∞ ψ Ψ φ " Ξ - Θ " ﺸ ﺴ ¤ Ώ ж ؟ ֽ ـ ∙ · ˙ ;; ֿ ׃ ؛ ∙
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ • ¸ ¹ º » Î Ï  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü   ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï  ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü   ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć & Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ęĚěĜĝĠġĢ ģĤĥĦħĨĩĪīĬ ĭĮįIJijĴĵĶ ķ ĹĺĻļ ĽľĿŀŁłŃńŅņ ŇňʼnŊŋŌōŎŏŐ ő ŒœŔŕŖŗŘřŚśŜ" ŠšŢţŤťŦŧŨ ũŪūŬŭŮůŰűŲ ųŴŵŶŷŸŹźŻ żŽžſƒǺǻǼǽǾǿ ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝΄ Ά·Έ ΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔ ΕΖΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ ΨΩΪΫάέήίΰ αβγδεζηθικ λμνξοπρςστ υφχψ ωϊϋόύώЁЂЃ ЅІЇЈЉЊЋЌ ЎЏ АБВГДЕЖЗ ЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШ ЪЫЬЭЮЯа бвгдежзи клмнопрс уфхцч шщъыьэюя ђѓєѕіїјљ&  ћќўџҐ ґẀẁẂẃẄẅỲO –‘— ’―‚‗‛“”„†‡•…‰′″‹›‼‾ ; ;⁄ⁿ₣₤₧ €℅ℓ№™Ω℮⅛⅜⅝&a  ↨∂∆∏∑−∕∙W ∞∫≈≠≤≥ ⌂⌐⌠⌡

x

Λ ∆ ∂ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Δ А λ Д д Δ Λ а α ά Ά Α Ā ā Ă ă Ą ą Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å Ä À Á  å ã â Æ à æ A a ά a â á à  â Ã ã Ά Æ æ В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ Β В ß ß ฿ lЗ в € Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ D d d   Σ З Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э ε э ё F ₣ ₣ ƒ ſ f ƒ G G g g G G Ĝ ĝ   Ġ ġ Ģ ģ Н Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ң н ң н Њ њ І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į  I IJ ij Ĵ ĵ ј Ј J j Ќ К Κ K k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ £ Ŀ L L L L c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ м м М М Μ И Π п מ П π ⁿ Ν И и й η ñ ח Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Р Ρ   р ρ ρ q q Œ œ Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ ى Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ   Š š † T T t T T τ t ΐ t т т t Τ Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ Х Χ Х χ х × Ҳ ҳ У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ  Ÿ ¥ Ύ ÿ  Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ

¹ ² ³ ™ « » • ° ° º ± ‡ ¿ " " » † « " † " » « » Ψ ψ Ψ Ψ Ψ φ ψ « • • » « • • ¯ ˜ • ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝  ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 " Ξ Ξ –" ﺸ ﺴ ¤ Ώ ؟ ֽ ـ • · ˙ َ ֿ ׃ ؛ • Җ җ ж ж Ж Ж Ж Ж Л л Љ љ № ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ ? ל װ ױ ײ ׳
ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى  ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ پ چ ژ ک ₫ ₧ ◊        0 ! "  $ % & ( ) * +  - . / 0 1fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮎ ﮏ ﮋ ﮊ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾ ﴿ ﷲﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ A ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺾ ﺽ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻤﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼ                                  มย       ﻍ                                     ๓๔        ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ پ چ ڤ ژ ک گ ی ٧ ٦ ٥ ٤[̲̅A̲̅]  [̲̅B̲̅]  [̲̅C̲̅]  [̲̅D̲̅]  [̲̅E̲̅]  [̲̅F̲̅]  [̲̅G̲̅]  [̲̅Ğ̲̅]  [̲̅H̲̅]  [̲̅I̲̅]  [̲̅İ̲̅]  [̲̅J̲̅] [̲̅K̲̅]  [̲̅L̲̅]  [̲̅M̲̅]  [̲̅N̲̅]  [̲̅O̲̅]  [̲̅Ö̲̅]  [̲̅P̲̅]  [̲̅R̲̅]  [̲̅S̲̅]  [̲̅Ş̲̅]  [̲̅T̲̅] [̲̅U̲̅]  [̲̅Ü̲̅]  [̲̅V̲̅]  [̲̅Y̲̅]  [̲̅Z̲̅] - [̲̅W̲̅] [̲̅X̲̅] [̲̅Q̲̅] 

α ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ȥ 

 

ⓩⓦ


Sayılar - Rakamlar
⑧⑨ ⑯⑰  

              ⓱⓲


Parantez Açma Kapama Sembolleri:
   】〖    〙〚  〛「  」『  <  > 
 [   ]  {   }  «   »       ᄽᄿ                                 ╠  ╣     ❱❴                 
   


Karakterlerle Yapılmış Yüz Şekilleri:

  ɷ              (/•_•)/


̀_́)   (`_´    ^)     

(◝‿◜)          ( ̫)       (*′)  
  
(◑‿◐)              ‾́ ‾́       ͜ʖ  
          
─=≡( ͡° ͜ʖ ͡°)     ( •̀ ͟ʖ •́ )    ͡° Ĺ̯ ͡°  

(✿◠‿◠)               ل͜          ( )

̀︹︺́)   ◕‿◕

Değişik Şekillerde Yıldız Sembolleri:
  ҉  ❂✫ ✯✬ ✸✹ ❇✥❈Değişik Şekillerde Ok İşareti Sembolleri:
➩➪➫➬➭➮➯➱➹➸➷ ⇨⇦⇰   ⇵⇶ ⇽⇾ → ↔ ←↑↓←↑↓↖↗↱                      ︷︸︾﹀  ➡➢➣➤➥➦➧➨➲➳➴➵➶➺➻➼➽«»↘↙➛➠➟ ↩↞ ↟↠            ↭↮ ↯⇀                         ⇟⇠ ⇡⇢               ⇫⇬       
Hava Durumu Sembolleri:
ϟMatematik Geometri Sembolleri:
Üslü sayı yapma:  ¹ ² ³ ⁹⁺   Örn: x²
Taban sayı yapma:  ₉₊   Örn: x
Hazır kesirler:  ½ ¼ ¾ ⅓ ⅔ ⅜ ⅛ ⅝ ⅞ 
Matematiksel Semboller Şekiller
 Σ∏ δß  α  σ  µ  τ  Φ  Θ  Ω  ∩  φ    ±  ≥  ≤  ⌠  ⌡  ÷   √  ⁿ  %  ‰  /  ƒ  ∞  +   -  °     ≈ { } ︹︺ ∽⊙⊥ []   π ∫ ︵︶                           × π ∞ √ ∑ ° ÷ ≡ ≥ ≤ ≠ × ±     ⁿ    ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ ® ™ ©Diğer Semboller Şekiller Karakterler:
ܟ ☕  𠇏         Ъ           ֆ  ₮ 💫  η Θξλζ ☢♢     ☻ ☺   ۩ εїз ¢ ♪ ♫ ψ   ♪    ♫   α  ʊ  ϟ 🎍 ✔✖ ▒ ▓ ░ § ■╟۩ Ѷ Σ ◘ ◙╠ ═ ╩   ╝ ™    ҈҉ ҈҉ ҈҉  ►◄♨☢☠☮ ▌◘◙ ≈    ~.~ 【】 ❣✣ ✦❉ ❃❁ 🎌 🎋*.:*゚・◊♥ ◘ ◙ ■ »« ¶      ⚗  ▪▫ ♦◊◦ ☼ ♠ ♣ φ 👾 ۝ ✁❧ ∞      η  Ԋ   ᵯ    ߷         Ԏ Ԑ ꉹꉔꉖꋔꍈꏀꑸꔞ    Ԃ ⌘⏏         Ӝ ש ༗࿊࿋࿌࿉ ʬ  ʨ  ϡ   ⊛⊜⊝            ꗠ  ⎘⎗⌫⌧⌦ϾϿ ꖻ  ꗾ  ꘒ 

        
     ✳   
   ✴ ❄    
 ✿⊰⊹   ♂ ♀   
      ❤ ◕‿◕ ☀ 
          

Satranç Taşları Sembolleri Karakterleri Şekilleri
♚♔   Şah  -  King
♛♕   Vezir  -  Queen        
♜♖   Kale  -  Rook
♝♗   Fil  -  Bishop
♞♘   At  -  Knight
♟♙   Piyon  -  Pawn


Hayvan ve Bitki Figürleri Emonji
🐺 🐫 🐘 🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🐼 🐨 🐯 🐮 🐸 🐙 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🐔 🐧 🐦 🐤 🐣 🐥 🐺 🐗 🐴  🐝 🐛 🐌 🐞 🐜 🐍 🐢 🐠 🐟 🐡 🐬 🐳 💧 💦 🌊 🐫 🐘 🐑 🐎 🐩 🐾 🐲 🌵 🌴 🌱 🌿 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🌷 🌼 🌸 💐 🍄 🌰 🎃 🐚 🌏 🌕 🌑 🌓 🌔 🌛 🌙 🌟 💫 🔥 💥 🔥 💥 💨 💧 💦 🌊✖   ♒   ✂  ✉     ♂ ♀  ❤    ™ ® ©            ☄    ☀ ☁ ☂ ☃ ☺ ☹ ۞ ۩ εїз ☎  ¢    ☝   ✍ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯          ♨    ψ  ☪        ♏ η α ʊ ϟ      © ® ¿ ¡     # & ℃ƺ         ¤ ★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆      □ 

 ╝╚╔ ╗╬     ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰  *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^∵∴‖ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀     ☎    ☺      ♨    ↕ ▪ ▫        ▒▬                          ❤ ◕‿◕   ≈ ۩۩.. ..۩۩ ۩۞۩    ~.~ ◕‿ ☀☂☁【】  ❣       ❉❥        ☪ ☣ ☢ ☠  ♈   ✔  ✖   *.:*゚・ ◊    ▫   » «   © † εïз ♪     ± °    * ×  ▫ ♂  ♀  © ¤    ® ☎ εїз ♨          ♂ ♀               ↕ ↘••● ¤    ☜♥☞     ☯  ☠ ☃    ☺

Sosyal Paylaşım Siteleri İçin Süslü Nickler

۩۞۩ (GamTeli.com) ۩۞۩
(¯`·.·´¯) .`·.¸.·´. ♥ (¯`·.·´¯) .`·.¸.·´. ♥(¯`·.·´¯) .`·.¸.·´. ♥

(●̃•̃)(●̃•̃)
/█\♥/█\
.
ﻄﻅﻄﻅ..
(¯`’•.¸*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*¸.•’´¯) (GamTeli.com) (¯`’•.¸*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*¸.•’´¯)
♥♥♥♥♥.¸•
`.¸•`.¸ (GamTeli.com) ¸.`•¸.`•¸.♥♥♥♥♥
¤(_¸.
✭☆´¯) ¤ (GamTeli.com) ¤(_¸.✭☆´¯) ¤
♥•*´εϊз`*•♥•(¯`♥´¯)•♥•*´¨εϊз`*•♥ (GamTeli.com) ♥•*´εϊз`*•♥•(¯`♥´¯)•♥•*´¨εϊз`*•♥
…(¯`•´¯)___(¯`•´¯)__ (GamTeli.com) __(¯`•´¯)___(¯`•´¯)…
˜*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ (GamTeli.com) ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸ (GamTeli.com) ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•
((¯*.».( ¯*♥
 » (GamTeli.com) « ♥* ¯).«.*¯))
•¤»((¯♥¯))«¤• (GamTeli.com) •¤»((¯♥¯))«¤•
·
٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•. (GamTeli.com) .•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
(_¸.•’´(_¸.•’´*♫♪ (GamTeli.com) ♫♪*`’•.¸_)`’• .¸_)
.•°*”˜˙·
٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ (GamTeli.com) ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•.
(¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪ (GamTeli.com) ♫♪*¸.•’´¯)¸.•
 ‘´¯)
‘°ºø•
•.¸¸.••.•. (GamTeli.com) .•.••.¸¸.••øº°‘
‘°ºO•
•.¸¸.••.•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ (GamTeli.com) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ.•.••.¸¸.••Oº°‘
:*´¨`*:.(¯`*•.¸,¤°´ (GamTeli.com) `°¤,¸.•*´¯):*´¨`**:.
ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı (GamTeli.com) ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılı
˙·
٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ (GamTeli.com) ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
♪♫•*¨*•.¸¸
¸¸.•*¨*•♫♪ (GamTeli.com) ♪♫•*¨*•.¸¸¸¸.•*¨*•♫♪
✰✰(¯`*•.¸,¤° (GamTeli.com) °¤,¸.•*´¯)✰✰
♪♫•*¨*•.¸¸ (GamTeli.com) ¸¸.•*¨*•♫♪
(¯`*•.¸,¤°´
..:* (GamTeli.com) *.:.`°¤,¸.•*´¯)
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥● (GamTeli.com) ●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
..:* :**:. (GamTeli.com) .:**:.*.:.
˜”*°•.˜”*°•(¯`*•.¸,¤°´ (GamTeli.com) `°¤,¸.•*´¯)•°*”˜.•°*”˜
(¯`*•.¸,¤°´
..:* ” (GamTeli.com) ” *.:.`°¤,¸.•*´¯)
:*´¨`*:.•.¸¸.•´¯`•.♥ (GamTeli.com) ♥.•´¯`•.¸¸.•..:*´¨`*:.
,.-~*¨¯¨*·~-.¸-(_ (GamTeli.com) _)-,.-~*¨¯¨*·~-.¸
\^o\ (/o^)/\^o\ (/o^)/ (GamTeli.com) \^o\ (/o^)/\^o\ (/o^)/
(^_-)db(-_^)(^_-)db(-_^) (GamTeli.com (^_-)db(-_^)(^_-)db(-_^)
,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸- o(^_^)o (GamTeli.com) o(^_^)o ,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-
[x](¯`·..°•.*»[
[[.χ.● (GamTeli.com) ●.χ.]]]«*.°•..·´¯)[x]
((+_+))((+_+))○∞∞∞ (GamTeli.com) ∞∞∞○((+_+))((+_+))
【。_。】【。_。】【。_。】 (GamTeli.com) 【。_。】【。_。】【。_。】
ガ━━Σ(|||Д)━━ン!! (GamTeli.com) !!ン━━(|||Д━━゙カ
_)»(゚ー゚)»(_) (GamTeli.com) (_)«(゚ー゚)«( _)
`·._.·●.._.·●.._.·●….. (GamTeli.com) …..●·._..●·._..●·._.·´
(
)八( ̄~ ̄) (GamTeli.com) ( ̄~ ̄)八()
(¯`◕‿◕´¯) ♫  ♫ (GamTeli.com) ♫  ♫ (¯`◕‿◕´¯)
(¯`·._.·[ (GamTeli.com) ]·._.·´¯)
° (GamTeli.com) °
×÷·.·´¯`·)» (GamTeli.com) «(·´¯`·.·÷×
· ··^v´¯`×) (GamTeli.com) (×´¯`v^·· ·
– – –^[ (GamTeli.com) ]^– – –
•·.·´¯`·.·• (GamTeli.com) •·.·´¯`·.·•
`·.¸¸.·´´¯`··._.· (GamTeli.com) `·.¸¸.·´´¯`··._.·
(¯`·._) (GamTeli.com) (¯`·._)
‘*~-.,¸¸.-~·*’¨¯ (GamTeli.com) ¯¨’*·~-.¸¸,.-~*’
Oº°‘¨ (GamTeli.com) ¨‘°ºO
׺°”˜`”°º× (GamTeli.com) ׺°”˜`”°º×
.·´¯`·-> (GamTeli.com) <-·´¯`·.
<º))))><¸.·´¯`·.¸ (GamTeli.com) ¸.·´¯`·.¸><((((º>
–¤–^] (GamTeli.com) [^–¤–
~²º¹º~ (GamTeli.com) ~²º¹¹~
~²º¹¹~ (GamTeli.com) ~²º¹²~
~²º¹²~ (GamTeli.com) ~²º¹³~
._|.<(+_+)>.|_. (GamTeli.com) ._|.<(+_+)>.|_.
..|..<(+_ (GamTeli.com) _+)>..|..
-·=»‡«=·- (GamTeli.com) -·=»‡«=·-
•° (GamTeli.com) °•
––––•(-• (GamTeli.com) •-)•––––
(¯`•¸·´¯) (GamTeli.com) (¯`·¸•´¯)
··¤(`×[¤ (GamTeli.com) ¤]×´)¤··
—(•·÷[ (GamTeli.com) ]÷·•)—
·ï¡÷¡ï· (GamTeli.com) ·ï¡÷¡ï·
·!¦[· (GamTeli.com) ·]¦!·
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º° (GamTeli.com) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
°¨¨°º”°¨¨°(*)(_.·´¯`·«¤° (GamTeli.com) °¤»·´¯`·._)(*)°¨¨°º”°¨¨°
»-(¯`v´¯)-» (GamTeli.com) »-(¯`v´¯)-»
°l||l° (GamTeli.com) °l||l°
•°¤*(¯`°(F)( (GamTeli.com) )(F)°´¯)*¤°•
—¤÷(`[¤* (GamTeli.com) *¤]´)÷¤—
¸.´)(`·[ (GamTeli.com) ]·´)(` .¸
·÷±‡± (GamTeli.com) ±‡±÷·
+*¨^¨*+ (GamTeli.com) +*¨^¨*+ Twitter, Facebook, Instagram yazı tipleri oluşturan bir kopyala yapıştır font jeneratörü ve font değiştiricidir. Normal bir metni, dövme fontları, hat yazı tipleri, web script fontları, el yazısı fontları, el yazısı fontları, eski İngilizce fontlar, kelime fontları, güzel fontlar, font sanatı gibi farklı ücretsiz yazı tiplerine dönüştürür ... Instagram Fontları için Fontlar Instagram - Eğer istediğin buysa, bu araç gitmek için mükemmel bir yer çünkü daha fazlasını sağlıyor! Temel olarak, sevimli bir kopyala ve yapıştır font jeneratörü online, font maker, font yaratıcısı, font değiştirici, özel metin yapımcısı, şık metin jeneratörü, garip metin jeneratörü, word art jeneratörü, fantezi harf jeneratörü, webfont jeneratörü, imza yapımcısı, imza yaratıcısı, ücretsiz metin sembolleri jeneratör, logo animasyon yapımcısı, yazı tipi yöneticisi ... Bu araç metin sembolleri, serin Unicode süslü harfler, fantezi yazı, süslü yazı tipleri, şık yazı tipleri, serin semboller, serin sembol metin, emoji, fantezi harfler, mektup oluşturmanıza yardımcı olur yazı tipleri, funky serin metin, fantezi sohbet mesajı, fantezi facebook durumu, fantezi nick, aşk metin, güzel ASCII metin sanat, metin resimleri, ifadeler, emoji metin ... farklı serif, sans-serif yazı tipleri ile. Eğlenceli ve kullanışlı, sadece bu şık güzel tasarım metinleri kopyalayın ve Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, Instagram Bio gibi her yere yapıştırın ... fantezi yazı tipleri ve arkadaşlarınızı etkileyin. Cep telefonunuz varsa, fantezi metin ios uygulaması ve fantezi metin android uygulamasını da kontrol edebilirsiniz. Klavyede olmayan bütün harfler bu sayfada alfabesi şekilli harfler alfabe şekilli harfler 2018 şekilli harfler alfabe değişik harfler ve şekiller değişik harfler nasıl yazılır şekilli harfler nasıl yapılır değişik harfler klavye değişik harfler isim yazma şekilli harfler yazma programı şekilli harfler kodları  şekilli harfler alfabe a dan z ye şekilli harfler şekilli semboller nickleri şekilli harfler yazma programı şekilli işaretler şekilli harfler nasıl yapılır şekilli harfler kodları klavye sembolleri farklı harfler degisik yazi cesitkeri değişik alfabe
13 AĞUSTOS 2019
Devamını Oku »