12 Mart 2017 Pazar

Kürtçe Güzel Sözler ve Türkçe Anlamlari

Kürtçe Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları

A'dan Z'ye  Kürtçe söylenmiş anlamlı cümler. Listemiz biraz uzun olduğu için aradığın size en uygun cümleyi bulacağınızdan eminim. Eğer isterseniz sayfa içi arama yaparakta bulabilirsiz.

Agır berda kaye xwe da ber baye. - Samanı ateşe verdi, kendisi kenara çekildi.

Agır xweşe leari je çedıbe. - Ateş iyi de külü olmasa.

Aqle sıvık bare gırane. - Hafif akıl ağır yüktür.

Aşe dehna bı xwe dıgere. - Delinin değirmeni kendi kendine çalışır

Av bı bejinge naye cıvandın. - Elekle su toplanmaz.

Ava de seri; çı buhustek çı çar tıli. - Başı aşan su; ha bir karış olmuş, ha dört parmak. 

Ba jı tehte çı dıbe? - Yel kayadan ne götürür.

Ban qul be bınban şıle. - Dam delikse damdibi ıslaktır.

Baran dısekıne ga bı cıl dıke. - Yağmur durunca öküze çul örtüyor.

Behr bı deve küçka heram nabe. - Deniz itin ağzıyla haram olmaz.

Bela ten sere mera. - Bela yiğidin başına gelir.

Bext nadım bı text. - Bahtı tahta değişmem.

Bı desta berda bı lınga bıdü gerya. - Elini bıraktı, ayağı ile ardına düştü.

Sponsor Bağlantılar

Bı dınye bışewır bı aqle xwe bık. - Dünyaya danış, aklına göre yap.

Bı xweziya dest nagihe baqe keziya. - Keşke ile eller saç örgüsü demetine yetişmez. 

Bıla avıs be kengi dıze bıla bıze. - Gebe olsun da ne zaman doğurursa doğursun.

Bıla cwange roke bım, ne çeleka sed roji bım. - Bir günün boğası olayım, yüz günün ineği olmayayım.

Bıla dıle mı bı dıl be bıla türe kırase mü lı mı be. - Gönlüm hoş olsun da varsın giysim kıldan olsun.

Bıla hespe çe be bıla be nal be. - İyi at olsun da varsın nalı olmasın.

Bıla rü beşe zık ne eşe. - Yüz acısın, karın ağrımasın.

Bırindar bı bırina xwe zane. - Yaralı yarasını bilir.

Carna mırov jı yare diya xwere dıbe yabo. - Gün olur insan anasının dostuna baba der. 

Çave derigırtiya lı e derivekıryaye. - Kapısı kapalı olanın gözü kapısı açık olandadır.

Çelike mara be jahr nabın. - Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz.

Çıra jı korare def jı kerare befedeye. - Çıranın köre, davulun sağıra yararı yoktur.

Çü dermane mize gü le esıri. - Sidik ilacına gitti kabız oldu. 

Dara xweziya şin nabe. - Keşkenin ağacı yeşermez.

Dare jı bıni nebır. - Ağacı kökünden kesme.

De ü dote şerkırın, beaqıla bawer kırın. - Ana kız kavga ettiler, akılsızlar inandı.

Dehn ne dehnın; e jı wan bawer dıkın dehnın. - Deliler deli değil onlara inananlar delidir.

Derye xerata bı bena gıredayiye. - Marangozun kapısı iple bağlıdır.

Derye xwe bıgır cirane xwe sız dernex. - Kapını kapa, komşunu hırsız çıkarma.

Deste xebıti lı ser zıke tere. - Çalışan el tok karnın üstündedir.

Destke bıvır ne jı dare be dar nakeve. - Baltanın sapı ağaçtan olmazsa ağaç devrilmez.

Dev dıxwe rü fedi dıke. - Ağız yer yüz utanır.

Dıbejın tu lı re qede ü bele lı re. - Derler ki sen yola çıkınca kaza bela birlikte yola çıkar.

Dıkana Bekıro; du qalıb sabün ü çar torbe xwe. - Bekir'in dükkanı; iki kalıp sabun, dört torba tuz.

Dıle şıven bıxwaze kare jı neri şir derxe. - Çobanın gönlü isterse tekeden süt çıkarır.

Sponsor Bağlantılar


Dıle tırsonek senga gewr nabine. - Korkak yürekli ak göğsü göremez.

Dınya guleke, behn bıke ü bıde hevale xwe. - Dünya bir güldür, kokla ve arkadaşına ver.

Dınya lı dınye; çave gur lı mihe. - Dünya durdukça kurdun gözü koyundadır.

Dit ezım nedit dızım. - Gördüyse benim, görmediyse hırsızım.

Düjmıne te gerıkek be ji disa hesabe xwe bıke. - Düşmanın bir karınca bile olsa önlemini al.

Dür bi nure. - Uzak ışıklıdır. 

E dızya hıngıv bıke we meş pevedın. - Bal hırsızını arı sokar.

E jıne berde lı paniye nanere. - Karıyı boşayan ardından bakmaz.

E ne dı şerde be şere. - Kavgada olmayan aslan kesilir.

E rabe cihe wi, e bımre jina wi dımine. - Kalkanın yeri, ölenin karısı kalır.

Eger xer be welatekiwe bıgıhije hemı cihe welât. - Eğer bir ülkeye iyilik gelirse ülkenin her yerine ulaşır.

Erd bırınc be, av rün be, ku xwedi tunebe zü xelas dıbe. - Yer pirinç olsa, su da yağ, sahibi yoksa tez biter.

Eş hat Şam'e, ecelhati mırın. - Bulaşıcı hastalık Şam'dan geldi, eceli gelenler öldü. 

Eyare benamüsa fırehe. - Namussuzun postu geniştir.

Ez çı dıbejım bılüra mı çı dıbeje. - Ben ne diyorum kavalım ne çalıyor.

Ez ezım tu tuye. - Ben benim sen sensin.

Ez hedi dımeşım bela dıghe mı, ez zü dımeşımez dıghem bela. - Yavaş yürüyorum bela bana yetişiyor, hızlı yürüyorum ben belaya yetişiyorum. 

Fala qereçiya lıhev derdıkeve. - Çingenenin falı birdir, atar tutturur.

Feqir çün xwe dalıqinın ditın ku dewlemend lı ba dıbın. - Fakir kendini asmaya gitti, zenginlerin ipte sallandıklarını gördü. 

Galgala ket nav dev ü dırana, we bıgere lı bajar ü şarıstana. - Ağız ve dişerin arasına düşen söz, kentleri memleketleri dolaşır.

Giha dıbın kevırde namine. - Taşın altında ot kalmaz.

Gotna rast bı mırov ne xweş te. - Doğru söz insana hoş gelmez.

Gul ew gul bü baran ji le hat şıl bü. - Gül gül değildi, yağmur yağdı mahvoldu.

Gur dikujin qijak dıxun. - Kurt öldürür karga yer. 

Ha kevır lı cer ket ha cer lı kevır ket. - Ha taş testiye değmiş ha testi taşa.

Hechecike sılava lı hecek. - Ey kırlangıç hacca selam söyle.

Hem jı dere bü hem ji jı mızgefte. - Hem kiliseden oldu hem de camiden.

Hem sere xwe dışkine hem ji xerce xwe dıde. - Hem başını kırdırıyor, hem de vergisini ödüyor.

Hemı çelek ten dotın, hemi gotın nayen gotın. - Her inek sağılır, her söz söylenmez.

Sponsor Bağlantılar


Her giha lı ser koka xwe şin te. - Her ot kendi kökü üzerinde yeşerir.

Her kezizerek sımbelsorek lı hımbere. - Her sarı örgülünün yanıbaşında bir kaytan bıyıklı vardır.

Her tışt jı zıravi mırov jı stüri dıqete. - Her şey incelikten, insan kabalıktan kopar.

Here mıletan, bıgre adetan. - Uluslara git, gelenekler öğren.

Heta mı xwe naskır mal lı xwe xelas kır. - Kendimi tanıyıncaya kadar malımı bitirdim.

Hevale beje "heval heval" mede dü. - "Arkadaş arkadaş" diyen arkadaşın ardından gitme.

Heyfa cıwaniye piri lı peye. - Yazık gençliğe, yaşlılık ardından geliyor.

Heywana tu bıgerini we erzan bıbe. - Gezdirdiğin hayvan ucuz olur.
Hın dıkın hın dıxwun. - Kimi yapar kimi yer.

Hıngıve debeye dı eyare kâçıkdaye. - Süzme baldır ama it postu içindedir.

Hürık hürık dagır türık. - Ufak ufak doldur dağarcığını. 

Jı hırçke du eyar dernaye. - Bir ayıdan iki post çıkmaz.

Jı pıra pır dıçe jı hındıka hındık. - Çoktan çok gider, azdan az.

Jı rovi fenektır tune jı eyare wi pırtır tune. - Tilkiden kurnaz yoktur, derisinden de çok yoktur.

Jı xelkere masigıro jı xwere kwesigıro. - Elaleme balıkçı kendine kaplumbağacı. 

Jın kelehe mer gırtiye. - Kadın kaledir erkek tutsaktır.

Kanya ku tu ave je vexwi kevra navejye. - Su içtiğin kaynağa taş atma.

Kare ne jı mıre baye we dı ser mıre. - Benim olmayan işin yeli üzerimden geçsin.

Keçke bebav çiyaye beav. - Babasız kız susuz dağ gibidir.

Keda helal dıbe mü naqete, keda haram bıbe weris ji dıqete. - Helal ekmek kıl olsa kopmaz, haram ekmek halat da olsa kopar.

Kere mıri jı gur natırse. - Ölmüş eşek kurttan korkmaz.

Kes nakeve gora kesi. - Kimse kimsenin mezarına girmez.

Ku kela şorbe çü buhaye heske pere nake. - Çorba taşarsa kepçenin değeri para etmez.

Ku te gırt bermede ku te berda bı dü nekeve. - Tuttunsa bırakma, bıraktınsa ardına düşme.

Küçık jı ke bıtırse bı wi ali dıreye. - Köpek korktuğu yana havlar. 

Kume rasta tım qetyayiye. - Doğru kişinin külahı hep yırtıktır.

Kurme şiri heta piri. - Ana sütündeki kurt ölüme kadar.

Le kaliye le koriye; mırın çetırejı feqiriye. - Ah yaşlılık ah körlük; ölüm yoksulluktan iyidir.

Lı bejne neri bı zera kırî, laçek rakır kertke guri. - Boyuna posuna baktı altınla aldı, örtüsünü kaldırdı kel çıktı.

Lı kere mırî dıgere ku nala jeke. - Ölmüş eşek arıyor ki nalını kopara. 

Mal lı ser male nabe. - Ev üstünde ev olmaz.

Mal mala teye le bı alye fıraxa nere. - Ev evindir ancak mutfak tarafına gitme.

Mala me lı çoye meye; çoye me lı ser mıle meye. - Evimiz sopamızda, sopamız omzumuzun üstündedir.

Sponsor Bağlantılar


Male axe dıçe cane xulem deşe. - Ağanın malı gider uşağın canı yanar.

Male çamerki ü xesiski wek hev dıre. - Cömerdin malıyla cimrinin malı aynı oranda harcanır.

Meger lı newala nebin xeyala. - Vadilerde dolaşma, kabus görme.

Meja Kurmanca ne ibadete, adete. - Kürt'ün namazı ibadet değil adettir.

Mere qels du cara şer dıxwaze. - Güçsüz adam iki kez kavga ister.

Mırın mırıne xırexır çıye? - Ölüm ölümdür, hırıltı nedir?

Mırişka bıgere we lınge we bı zelq be. - Gezen tavuğun ayağında pislik olur.

Mırov bı carke qünek nabe. - Bir seferle ibne olunmaz.

Mırov xwe bı deste xwe ne xurine xura mırov naşke. - İnsan kendini kendi eliyle kaşımazsa kaşıntısı geçmez. 

Nabejın ke kır; dıbejın ke got. - Kim yaptı demezler kim söyledi derler.

Nan ü pivaz hebe nexweşi çavreşiye. - Ekmek ve soğan olursa hastalık çekememezliktir.

Nave gur derketiye; rovi dınya xera kır. - Kurdun adı çıkmış; tilki dünyayı yıktı.

Ne dujmıne xeraba bın; dujmıne xerabiye bın. - Kötülerin düşmanı değil kötülüğün düşmanı olun.

Ne fene, ev çı dar ü bene? - Tuzak değilse, bu ne değnek ve iptir?


Ne xwar ne da hevala, geni kır avet newala. - Ne yedi ne arkadaşlara verdi, kokuttu vadilere attı.


Nıvışta be tışt, xwedye xwe kuşt. - Ücretsiz muska sahibini öldürdü. 


Pısik ne lı male mışk Evdırrehman'e. - Kedi evde olmayınca fare Abdurrahman kesilir.


Pivaz, çı sor çı sıpi. - Soğan, ha kırmızı ha beyaz. 


Qantır naze xwe şin naye. - Katır doğurmaz, tuz yeşermez.


Qedre gule çı zane; kelbeş dıve kere reş. - Gülün değerini ne bilir; devedikeni ister kara eşek.


Qüna we qüna mırişkeye heke qaza dıke. - Götü tavuk götüdür kaz yumurtası yumurtluyor. 


Reng rengın, sor bı dengın. - Renk renktir, kırmızı ünlüdür.


Rüye reş ne hewci teniyeye. - Kara yüze is gerekmez. 


Se wene dost hene: Nano, gano, cano. - Üç türlü dost vardır: yiyici, ırz düşmanı, candan dost.


Sere du berana dı beroşkede nakela. - İki koçun başı bir tencerede kaynamaz.


Sımbel bı pısika ji heye. - Bıyık kedide de vardır. 


Şahde rovi terya wiye. - Tilkinin tanığı kuyruğudur.


Şeb ü şekır çün Diyarbekır, şekır rünişt deng nekır, şeb rabü pesne xwe kır. - Şap ile şeker Diyarbakır'a gittiler, şeker sustu oturdu, şap kalktı kendini övdü.


Sponsor Bağlantılar


Şer şere; çı jine çı mere. - Aslan aslandır; ha dişidir ha erkek.


Şere sıbehe jı xera evare çetıre. - Sabahın kavgası akşamın hayrından iyidir.


Şeva reş keleha meraye. - Kara gece yiğidin kalesidir.


Şeyten gotiye "e lı xwe bı heyıre ez dı winım." - Şeytan, "Şaşırıp kalanı edeyim." demiş.


Şıkefta sed pez herye we sed ü yek pez ji herye. - Yüz koyunun sığdığı yere yüzbir koyun da sığar.


Şür kalane xwe nabıre. - Kılıç kınını kesmez. 


Ta bı ta dıbe rih. - Kıl be kıl sakal olur.


Taji bı zore nare neçıre. - Tazı zorla ava gitmez.


Teyre ku goşt dıxwun nıkılxwarın. - Et yiyen kartallar eğri gagalı olur.


Tımayi bırakuje. - Tamah kardeş öldürendir.


Tırsa gur jı barane heba we jı xwere kulavek çekra. - Kurdun yağmurdan korkusu olsaydı kendine bir aba yapardı.


Tu bı hıriba te lı nav keri ba. - Yapağılı olsaydın sürü arasında olurdun.


Tu cehneme nebini buhuşt bı te xweş nabe. - Cehennemi görmezsen cennet sana tatlı olmaz.


Tu çı texi keware we ew be xware. - Dolaba ne koyarsan onu alırsın. 


War ew ware le bıhar ne ew bıhare. - Yer aynı yer ama bahar aynı bahar değil.


We ev hevira hin gelek ave hıline. - Bu hamur daha çok su kaldırır. 

Xeber çeke jıneye. - Küfür kadının silahıdır.

Xeta xwar jı gaye pire. - Eğri çizgi yaşlı öküzdendir.


Xılt çıqas axe bıkole bı sere xwe dadıke. - Köstebek ne kadar toprağı kazarsa başına döker. 


Xwede jı yekire xera bıke dırane wi dı pelüle de dışke. - Allah birisinin işini bozarsa dişi sütlaçta kırılır.


Xwedye xera dıbe evdale ber dera. - İyilik sahibi kilisenin hizmetçisi olur.


Xwestek ü kodık bı şünde? - Dilencilik ve utangaçlık olmaz.


Ya nare aş ya ji dıre aşvan dıkuje. - Ya değirmene gitmiyor ya da gidip değirmenciyi öldürüyor.


Yare diya mı yek ba mıne bı dendıke bıhiva bı xwedi bıkra. - Anamın dostu bir tane olsaydı onu bademiçiyle beslerdim.


Yek ta nabe du ta te ranabe. - Bir iplik olmuyor, iki iplik geçmiyor. 


Zıke zaroka tıjeye le zımane wan nagere. - Çocukların karınları söz doludur ama dilleri dönmez.


Zımane dırej darkuke sere xwedye xwe ye. - Uzun dil sahibinin başına ağaçkakandır.


Zor gezere radıke. - Zor, havucu kökünden çıkarır. en güzel kürtçe sözler kürtçe sevgiliye şiir kürtçe aşk sözleri resimli kürtçe ayrılık sözleri kürtçe whatsapp durumları kürtçe devrim sözleri kürtçe özlü sözler kurt sözleri anlamlı kürtçe sözler ve anlamları kürtçe aşk kelimeleri kürtçe sevgi sözleri kürtçe güzel kelimeler Kürtçe sözler sözlük Kürtçe nasihat sözleri Kürtçe Özlü Sözler Kürtçe gece Sözleri Kürtçe laf sokmalar Kürtçe özgürlük Sözleri Kürtçe Siyasi Sözler Kürtçe sözler tumblrDİĞER SAYFA LİNKLERİMİZ 
BUNLARA DA BİR BAK İSTERSEN :)
16 NİSAN 2020

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder